Farmacisti

Calitatea de membru al C.F.B.

 • Art. 583:”Farmaciștii care doresc să exercite profesia se înscriu ca membri ai Colegiului Farmaciștilor din România la colegiul teritorial în raza căruia se află unitatea la care își desfășoară activitatea sau la colegiul teritorial în raza căruia își au domiciliul sau reședința, daca nu au încă un loc de muncă”.
 • Art. 557:”(1) Profesia de farmacist este profesie independentă si se exercită pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, în regim salarial și/sau independent .

Înscrierea în C.F.R. și obținerea Certificatului de membru

Conform prevederilor legale în vigoare, profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciştii posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.

Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se acordă farmaciştilor care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. deţin un titlu oficial de calificare în farmacie;
 2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;
 3. sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist;
 4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani;
 5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România.

Dovada îndeplinirii condiţiilor de mai sus şi emiterea certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, se face pe baza unui dosar care conține următoarele documente:

 1. Formulare Inscriere CFR;
 2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
 3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;
 4. cazier judiciar;
 5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
 6. declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi faptul că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;
 7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 8. chitanţă privind achitarea taxei de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România;
 9. dovada efectuării a 40 ore de educație farmaceutică continuă (nu este cazul pt. absolvenții  din anul în care se solicită obținerea Certificatului).

Pentru mai multe informații, puteți consulta Decizia Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 4/2004.

Informații referitoare la obținerea Certificatului Profesional Curent

Referitor la Certificatul Profesional Curent, dorim să facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile Legii farmaciei nr. 266/2008 în forma consolidată aşa cum a fost ea publicată M.O. nr. 448/30.06.2009 partea I, precum şi a Normelor de aplicare publicate în M.O. nr. 538/03.07.2009 partea I, farmaciştii care vor deţine funcţia de farmacist şef într-o unitate farmaceutică (în cazuri de înfiinţări de noi unităţi farmaceutice, precum şi a schimbărilor farmacistului sef – pentru cei care vor prelua funcţia de şef), se vor adresa colegiilor judeţene pentru obţinerea Certificatului Profesional Curent.

De asemenea, acest document le este necesar și farmaciștilor care doresc să își exercite profesia în afara granițelor tării.

Metodologia de întocmire şi eliberare a Certificatului Profesional Curent, a fost stabilită prin Decizia Consiliului Naţional al C.F.R. nr. 1/2007, decizie publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 324 din 15.05.2007.

Vă prezentăm mai jos, principalele prevederi ale Deciziei nr. 1/2007, astfel:

 • Certificatul Profesional Curent va fi întocmit de către Colegiul Farmaciştilor din România şi eliberat de colegiul teritorial la care este înregistrat solicitantul;
 • Valabilitatea Certificatul Profesional Curent este de 3 luni de la data emiterii;
 •  În termen de maxim trei zile de la primirea solicitării de eliberare a Certificatului Profesional Curent, colegiul teritorial va transmite Colegiului Farmaciştilor din România cererea tip pentru întocmirea şi eliberarea documentului;
 • În termen de maximum 30 zile de la primirea cererii, C.F.R. va întocmi certificatul şi îl va transmite colegiului teritorial;
 • Pentru obţinerea Certificatului Profesional Curent, farmacistul va depune la colegiul teritorial, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
  1. Formular Certificat Profesional Curent;
  2. copie a diplomei de licenţă;
  3. copie a Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România;
  4. copia actului de identitate sau a paşaportului solicitantului;
  5. copii ale documentelor privind specialităţile obţinute;
  6. atestarea colegiului teritorial la care este înregistrat farmacistul solicitant, privind existenţa sau nu a suspendării dreptului de exercitare a profesiei de farmacist ori a unei interdicţii temporare sau definitive în acest sens.
 • Certificatul Profesional Curent se va emite de către Colegiul Farmaciştilor din România care îl va realiza şi îl va transmite colegiului teritorial;
 • Colegiul teritorial, va întocmi un Registru de evidenţă – cu datele de identificare a Certificatelor Profesionale Curente eliberate farmaciştilor din judeţul respectiv – şi le va remite solicitanţilor sub semnătură de primire.

Pentru mai multe informații, puteți consulta aici Decizia Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 1/2007

Vizarea anuală a Certificatului de membru

Farmaciștii care întrunesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare, exercită profesia pe baza Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, avizat anual.

Pentru obținerea acestei vize anuale, sunt necesare următoarele (a se consulta Decizia CN al CFR nr. 4/2021) :

 1. asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv;
 2. dovada efectuării a 40 ore de educație farmaceutică continuă dintre care 8 ore obligatoriu dintr-un curs cu tematică din RBPF/Legislație;
 3. achitarea cotizației aferente anului respectiv.

Diplomele care atestă efectuarea creditelor EFC și asigurarea malpraxis trebuie încărcate de către fiecare farmacist în platforma CFR https://portal.net-dd.com/ folosind cardul profesional.

Card Profesional

Cardul profesional (Cardul CDS) este un instrument menit să identifice în mod cert şi ne-echivoc calitatea de farmacist a posesorului, să permită accesul farmaciştilor la platforma informatică în care se află Registrul unic al Farmaciştilor din Româmia şi să îşi editeze informaţiile din dosarul personal.

Accesarea și utilizarea portalului platformei informatice (e-Pi) se face urmând instrucţiunile din manualul Portalului ePi.

Condiții de admitere la Facultatea de Farmacie

Pentru informații detaliate în domeniul învațamântului farmaceutic, puteți accesa pagina web a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București – www.umf.ro

De asemenea, puteți accesa aici link-ul direct către U.M.F. ”Carol Davila” București, Facultatea de Farmacie – Metodologie examen:https://umfcd.ro/educatie/examen-de-licenta/metodologie-examen/

Farmaciști Pensionari

Farmaciştii aflaţi la vârsta pensionării, după obţinerea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pentru a-şi exercita în continuare profesia, trebuie să obţină anual o viză de prelungire a valabilităţii Certificatului.

 

Viza prin care se prelungeşte valabilitatea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pe o perioadă de 1 an de la data aplicării ei, se obţine de către farmaciştii pensionari care depun la sediul Colegiului Farmaciștilor din București, următoarele documente:

 1. cerere de prelungire a activităţii;
 2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
 3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;
 4. cazier judiciar;
 5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
 6. declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;
 7. copie a certificatului de căsătorie – dacă este cazul;
 8. chitanţă prin care se dovedeşte faptul că are cotizaţia de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, achitată la zi;
 9. dovada efectuării a 40 ore de educaţie farmaceutică continuă.

 

Pentru mai multe informații, puteți consulta Decizia Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 7/2005.