Farmaciști

Calitatea de membru al C.F.R.

 • Art. 583:”Farmaciștii care doresc să exercite profesia se înscriu ca membri ai Colegiului Farmaciștilor din România la colegiul teritorial în raza căruia se află unitatea la care își desfășoară activitatea sau la colegiul teritorial în raza căruia își au domiciliul sau reședința, daca nu au încă un loc de muncă”.
 • Art. 557:”(1) Profesia de farmacist este profesie independentă si se exercită pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, în regim salarial și/sau independent .

Înscrierea în C.F.R. și obținerea Certificatului de membru

Conform prevederilor legale în vigoare, profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciștii posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România.

Certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România se acordă farmaciștilor care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiții:

 1. dețin un titlu oficial de calificare în farmacie;
 2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;
 3. sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist;
 4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obținut diploma de licență în ultimii 5 ani;
 5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Farmaciștilor din România.

Dovada îndeplinirii condițiilor de mai sus și emiterea certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, se face pe baza unui dosar care conține următoarele documente:

 1. Formular înscriere în CFR – 2024
 2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
 3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverință de la locul de muncă, dacă este cazul;
 4. cazier judiciar;
 5. certificat de sănătate tip A5 care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
 6. declarație pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate și faptul că la absolvirea facultății a depus jurământul;
 7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 8. chitanță privind achitarea taxei de înscriere în Colegiul Farmaciștilor din România.

Pentru mai multe informații, puteți consulta Decizia CN al CFR nr. 4/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Informații referitoare la obținerea Certificatului Profesional Curent

Referitor la Certificatul Profesional Curent, dorim să facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile Legii farmaciei nr. 266/2008 cu modificările și completările ulterioare, farmaciștii care vor deține funcția de farmacist șef într-o unitate farmaceutică (în cazuri de înființări de noi unități farmaceutice, precum și a schimbărilor farmacistului șef – pentru cei care vor prelua funcția de șef), se vor adresa colegiilor județene pentru obținerea Certificatului Profesional Curent.

De asemenea, acest document le este necesar și farmaciștilor care doresc să își exercite profesia în afara granițelor tării.

Metodologia de întocmire și eliberare a Certificatului Profesional Curent, a fost stabilită prin Decizia CN al CFR nr. 1/2007.

Vă prezentăm mai jos, principalele prevederi ale Deciziei CN al CFR nr. 1/2007 cu modificările și completările ulterioare:

 • Certificatul Profesional Curent va fi întocmit de către Colegiul Farmaciștilor din România și eliberat de colegiul teritorial la care este înregistrat solicitantul;
 • Valabilitatea Certificatul Profesional Curent este de 3 luni de la data emiterii;
 •  În termen de maxim trei zile de la primirea solicitării de eliberare a Certificatului Profesional Curent, colegiul teritorial va transmite Colegiului Farmaciștilor din România cererea tip pentru întocmirea și eliberarea documentului;
 • În termen de maximum 30 zile de la primirea cererii, C.F.R. va întocmi certificatul și îl va transmite colegiului teritorial;
 • Pentru obținerea Certificatului Profesional Curent, farmacistul va depune la colegiul teritorial, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
  1. Cerere CPC – 2024
  2. copie a diplomei de licență;
  3. copie a Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România;
  4. copia actului de identitate sau a pașaportului solicitantului;
  5. copii ale documentelor privind specializările obținute;
  6. atestarea colegiului teritorial la care este înregistrat farmacistul solicitant, privind existența sau nu a suspendării dreptului de exercitare a profesiei de farmacist ori a unei interdicții temporare sau definitive în acest sens.
 • Certificatul Profesional Curent se va emite de către Colegiul Farmaciștilor din România care îl va realiza și îl va transmite colegiului teritorial;
 • Colegiul teritorial, va întocmi un Registru de evidență – cu datele de identificare a Certificatelor Profesionale Curente eliberate farmaciștilor din județul respectiv – și le va remite solicitanților sub semnătură de primire.

Avizul anual de liberă practică

Farmaciștii care întrunesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare, exercită profesia pe baza Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, avizat anual.

Pentru obținerea avizului anual de liberă practică, sunt necesare următoarele (a se consulta Decizia CN al CFR nr. 4/2021) :

 1. asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv;
 2. dovada efectuării a 40 ore de educație farmaceutică continuă dintre care 8 ore obligatoriu dintr-un curs cu tematică din RBPF/Legislație;
 3. achitarea cotizației aferente anului respectiv.

Diplomele care atestă efectuarea creditelor EFC și asigurarea malpraxis trebuie încărcate de către fiecare farmacist în platforma CFR https://portal.net-dd.com/ folosind cardul profesional.

Farmaciștii care au depășit vârsta legală de pensionare și doresc în continuare aviz de liberă practică trebuie să prezinte suplimentar un certificat de sănătate care să ateste că este apt pentru exercitarea profesiei de farmacist conform Art. 575, alin (4) din Legea nr. 95/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Card Profesional

Cardul profesional (Cardul CDS) este un instrument menit să identifice în mod cert şi ne-echivoc calitatea de farmacist a posesorului, să permită accesul farmaciştilor la platforma informatică în care se află Registrul unic al Farmaciştilor din Româmia şi să îşi editeze informaţiile din dosarul personal.

Accesarea și utilizarea portalului platformei informatice (e-Pi) se face urmând instrucţiunile din manualul Portalului ePi.

Condiții de admitere la Facultatea de Farmacie

Pentru informații detaliate în domeniul învățământului farmaceutic, puteți accesa Pagina web a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București