Despre Noi

Prezentare generală

Colegiul Farmaciștilor din București a primit personalitate juridică prin sentința judecătorească nr. 460/1991. Colegiul Farmaciștilor din România a fost înființat prin Legea nr. 81/1997.

În prezent, activitatea Colegiului Farmaciștilor din România este reglementată de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Conform Titlului XIV, Capitolul III, Art. 586 din Legea nr. 95/2006:

1. CFR este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de farmacist ca profesie liberală, de practică publică autorizată.

2. CFR are autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional.

Conform legii, Colegiul Farmaciștilor din România se organizează și funcționează pe criterii teritoriale, la nivel național și județean, respectiv la nivelul municipiului București. Astfel, CFR este reprezentat în teritoriu prin 42 de filiale; între Colegiul Farmaciștilor din România și colegiile teritoriale există raporturi de autonomie funcțională, organizatorică și financiară, în condițiile legii.

Din punctul de vedere al organizării la nivel teritorial, Legea nr. 95/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare, precizează prin Art. 598:

1. La nivelul fiecărui județ, respectiv al municipiului București, se organizează câte un colegiu al farmaciștilor, format din toți farmaciștii care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

2. Colegiile farmaciștilor au personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu

3. Personalitatea juridică se dobândește de la data constituirii și înregistrării la administrația financiară în raza căreia se află sediul instituției.

4. Sediul colegiului este în orașul de reședință a județului, respectiv în municipiul București, pentru Colegiul Farmaciștilor București.

5. Nici un colegiu teritorial nu poate funcționa în afara Colegiului Farmaciștilor din România

Atribuții CFR

Printre atribuțiile CFR cu impact direct asupra farmaciștilor, amintim:

  • apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea și independența profesională a farmacistului, precum și dreptul acestuia de decizie în exercitarea actului profesional; asigură respectarea de către farmaciști a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică (Art. 589, lit. b din Legea nr. 95/2006 republicată);
  • avizează, conform regulamentelor de organizare și funcționare a unităților farmaceutice, fișa de atribuții a postului de farmacist, întocmită obligatoriu la nivelul fiecărei farmacii (Art. 589, lit. g din Legea nr. 95/2006 republicată);
  • controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independența profesională și dreptul de decizie profesională ale farmacistului(Art. 589, lit. l din Legea nr. 95/2006 republicată);
  • reprezintă și apără în domeniul său de competență interesele membrilor, la solicitarea acestora, în fața angajatorilor(Art. 589, lit. m din Legea nr. 95/2006 republicată);

Activități în afara sferei de competență a CFR:

  • CFR nu desfășoară operațiuni economice cu medicamente, suplimente alimentare sau dispozitive medicale;
  • CFR nu desfășoară activități de natură sindicală;
  • CFR nu poate interveni în raporturile de muncă dintre angajați și angajatori, respectiv în raporturile comerciale dintre unitățile farmaceutice și alte entități economice.

Împreună Suntem

Colegiul Farmaciștilor București

0
Reprezentanți în A.G.N.
0
+
Farmacii
0
+
Farmacisti